Gustavo en varios idiomas

InglésGus
Gust
Gustavos
Gusts
Gustus

Checo Gustav
Gusti
Gusty

FrancésGustav
AlemánGustav

Húngaro Gustav
Italiano Gustavo
Polaco Gustaw
Gustawek
Gustek
Gutok

Eslovaco Gustav
Gustik
Gusto

Ruso Kanstantsyn
Kastus
Konstantin
Kost
Kostenka
Kostik
Kostya
Kostyantyn
Kostyukha
Kostyusha
Kot
Kotik
Kotka
Vit